ജീവിതം രസകരമാണ് എന്ന് സ്വയം ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പറയുന്ന നുണകൾ.
നുണ ആയത് കൊണ്ടാകും ഒന്ന് തന്നെ ഒന്നിലേറെ തവണ പറഞ്ഞിട്ടും മനസ്സിൽ നിൽക്കാത്തത്!

No comments:

Post a Comment