ഒരോരുത്തർക്കും അവരാഗ്രഹിയ്ക്കുകയും അർഹിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീവിതം ഉണ്ട് എന്ന്. ചിലരതിനെ തിരഞ്ഞുപോവുകയോ ചിലരെ തേടി അത് വരികയോ ചെയ്യും..

No comments:

Post a Comment