കവിതയല്ല;
ഒരു അനുഭവത്തിന്റെ
പദക്രമീകരണം.

No comments:

Post a Comment