“എന്തൊരു പെയ്ത്താണ്‌ ഇതെന്ന് നിന്റെ വർത്തമാനം കേട്ടിരിക്കുന്ന മഴക്കാലം പോലും പറയുന്നു!”


No comments:

Post a Comment