അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അയാൾ മരിച്ചു.
അയാൾക്ക് മരണത്തിന് ആവശ്യക്കാരുണ്ടായി;
അയാളുടെ ജീവിതത്തിന് വായനക്കാരും. 

No comments:

Post a Comment