അത്ര സമയവും അധ്വാനവും എടുത്തല്ല എഴുതുന്നത് എന്നത് കൊണ്ട് വായനക്കാരുടെ എണ്ണത്തിലുള്ള കുറവ് നിരാശപ്പെടാനുള്ള കാരണമാകുന്നില്ല
:-D

No comments:

Post a Comment