മനസ്സിൽ ഞാൻ ഏറെ എഴുതുന്നു.
അതിൽ പാതി പോലും മാഞ്ഞു പോകാത്ത ഒരിടത്തേക്ക് എനിക്ക് പകർത്തിയെഴുതാൻ കഴിയുന്നില്ല 

No comments:

Post a Comment