നിങ്ങളിൽ ഏകാധിപതികളല്ലാത്തവർ അധികാരത്തിലെത്തുവിൻ,
ആമേൻ !

No comments:

Post a Comment