ജീവിതത്തിന്റെ വേവ് നോക്കാൻ
എല്ലാ അരിമണികളും ഒന്നിച്ചിടുന്നില്ലല്ലോ :-D

No comments:

Post a Comment