-എന്നെ ഓർക്കാതിരുന്ന നേരത്തെപ്പോഴോ ആവും കാല് തെറ്റിയത്..
-അത് ശരിയാ.. നേരെ ചെന്ന് പതിച്ചത് നിന്നിലേക്കാണെന്ന് മാത്രം 

No comments:

Post a Comment