ആ പെൺക്കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നിടത്തെല്ലാം ഞാൻ ഇന്ത്യ എന്ന് മാത്രം കേൾക്കുന്നു.

No comments:

Post a Comment