എനിക്കറിയാം എന്നെക്കുറിച്ച് ;
അത്രത്തോളം കൃത്യമായ് വരണമെന്നില്ല
മറ്റാര് പറഞ്ഞു തരുന്നതും 

No comments:

Post a Comment