ചിത്രങ്ങളാണ് മനസ്സിൽ നിറയുന്നത്. വരയ്ക്കാനും നിറം കൊടുക്കാനും കഴിവില്ലാത്ത ഒരാൾ അതിനെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

No comments:

Post a Comment