എന്റെ ശരീരം പഴമോ പച്ചക്കറിയോ അല്ലെന്ന്
ഏറ്റവും നന്നായി അറിയാവുന്നത് എനിക്ക് തന്നെയാണ്.
:-D

No comments:

Post a Comment