ഒരിയ്ക്കൽ ദൈവം വാൻഗോഗ് ആയി ജനിച്ചു!
നിർഭാഗ്യവും ഭ്രാന്തും നിറങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും
ചേരുമ്പോൾ ജീവിതം എങ്ങനെയാകുമെന്ന്
പരീക്ഷിച്ചറിഞ്ഞു!

No comments:

Post a Comment