കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ നാം നഗ്‌നരായിരുന്നു.
ഇപ്പോൾ പരസ്പരം പുതപ്പുകൾ തിരയുന്നു.

No comments:

Post a Comment