ആരാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന്
എനിക്ക് പറയാൻ ഒരു കഥയുണ്ടെന്ന്
മറുപടി പറഞ്ഞവൾ! 

No comments:

Post a Comment