വെറ്റില മുറുക്കിത്തുപ്പിയ ഒരു കറയുണ്ട് കാൽച്ചുവട്ടിൽ!
:-(

-(ഇടതും വലതും തലയും വാലും നടുക്കഷ്ണങ്ങളും )

No comments:

Post a Comment