ഹാഷ്റ്റാഗുകൾ കൊണ്ട് സമരം ചെയ്യുന്നവർക്ക്
സെൽഫികൾ കൊണ്ട് ചരിത്രമുണ്ടാക്കുന്നവർക്ക്
കവിതകൊണ്ടെഴുതിയ ബഡ്ജറ്റ്!
ആഹാ!

No comments:

Post a Comment