ജീവിതം, ഒരു muti attribute ആയിട്ടുള്ളinfinite time space ലേക്ക് extend ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ്. നമുക്കറിയാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചു ഒന്നും പറയാനാവില്ല.

No comments:

Post a Comment