ഓരോരോ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഓരോരുത്തരായി അകന്നു പോകുമ്പോൾ സന്തോഷിയ്ക്കും. എന്റെ മരണം ആരിലും വേർപാട് ഉണ്ടാക്കുകയില്ലല്ലോ എന്ന സന്തോഷം.

No comments:

Post a Comment