ഒരാളെ അയാളുടെ ജീവിതത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുക എന്നല്ലാതെ മറ്റൊരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല.

No comments:

Post a Comment