നീ മാത്രം നീ മാത്രമെന്നൊക്കെ പറയണമെന്നുണ്ട്.
എന്നാൽ
നീ മാത്രം അല്ലല്ലോ!

No comments:

Post a Comment