ദൈവം തലയിൽ കൈവെച്ചനുഗ്രഹിച്ച ചിലരുണ്ട്;
ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ 

No comments:

Post a Comment