നിനക്ക് നിന്റെ വഴി.
ഒരു വിധത്തിലും നിന്നെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത എനിയ്ക്ക്
ഒരു വിധത്തിലും നിന്നിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ ഇടയില്ലാത്ത പലവഴികൾ.

No comments:

Post a Comment