ഇന്ത്യയുടെ അത്രയും സങ്കീർണ്ണതകൾ ഗാന്ധിജിയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഇന്ത്യ ശരിയ്ക്കും ഒരച്ഛന്റെ മകളാണ്.

No comments:

Post a Comment