മരിച്ചു പോയവരുടെ ഇഷ്ടാനിഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആളുകൾ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിയ്ക്കുന്നവർക്കുറിച്ചോർക്കും.
അവരുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ആരോർക്കാൻ !!

No comments:

Post a Comment