നീതിയൊക്കെ കിട്ടുമോ എന്നൊരു ഹാഷ്ടാഗ് ഇടാൻ തോന്നുന്നു.

പേരുകൾ മാറുകയും
കഥകൾ മറന്നു പോവുകയും അല്ലാതെ
നീതിയൊക്കെ കിട്ടുമോ?

No comments:

Post a Comment