ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരേക്കാൾ സ്നേഹിയ്ക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് മരിച്ചവരെന്നൊരു തോന്നലുണ്ടാകരുത്.
-(മരണത്തിൽ മോഹിതനായ ഒരുവൻ 

No comments:

Post a Comment