വിഷയം ഉണ്ടാക്കണം; വിഷം പുരട്ടണം.

No comments:

Post a Comment