പിറക്കാതെ പോയ ഒരുവന് വേണ്ടി കവിതകളെഴുതുന്ന ഒരുവൾ!

No comments:

Post a Comment