കവിത ഒരു ഭാഷയാണ്.
അത് സംസാരിയ്ക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു.

No comments:

Post a Comment