ഞാൻ നിനക്കൊരു പക്ഷിയുടെ ജീവിതം തരാം.
നീയെനിക്ക് നിന്റെ ആകാശം പകരം തരണം.

No comments:

Post a Comment