അങ്ങനെയങ്ങനെ സംസാരിച്ചിരിയ്ക്കാൻ ഒരാൾ വരണം.
കണ്ണാടിയിലല്ലാതെ   പ്രതിഫലിപ്പിയ്ക്കുന്ന ഒരാൾ. 


No comments:

Post a Comment