ഒരാളുടെ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കു ചേരുന്നതാണ്
നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിലേക്ക് അയാളെ പങ്കെടുപ്പിയ്ക്കാൻ ശ്രമിയ്ക്കുന്നതിനേക്കാൾ
സൗഖ്യം നൽകുക എന്ന് തോന്നുന്നു.

No comments:

Post a Comment