ജീവിതത്തോട് തോന്നുന്നു ഒരുതരം സ്റ്റോക്ഹോം സിൻഡ്രോം.

No comments:

Post a Comment