"ഇപ്പോൾ എന്തുചെയ്യുന്നു?"എന്ന് പതിവ് ചോദ്യം.
എന്റെ ഉത്തരം ഇതാണ്:
"സ്നേഹപൂർവ്വം ജീവിയ്ക്കുന്നു. അതിന്റെ സുഖമനുഭവിയ്ക്കുന്നു."

No comments:

Post a Comment