വാക്കുകൾ കൊണ്ട് മുറിവേറ്റ ഒരാളെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന വിധം ഏതാണ്?

No comments:

Post a Comment