നീ - എന്നിലെ പോരാളി- ഒരു യുദ്ധം ജയിച്ചിരിക്കുന്നു.
എനിയ്ക്ക് ജയിക്കേണ്ടതായ യുദ്ധം.

No comments:

Post a Comment