ഞാൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിയ്ക്കും:
ഒരു ആചാരത്തിനു വേണ്ടി ആരും എന്നെ സ്നേഹിയ്ക്കരുതെന്ന്;
എന്നെ ഓർക്കരുതെന്ന്!
:-)

No comments:

Post a Comment