ജീവിതം സ്നേഹത്തിന്റെ പങ്കിട്ടെടുക്കലാണ്‌;
ശീലങ്ങളുടെ തുടർച്ചയും.


No comments:

Post a Comment