ചിലരുടെ ജീവിതം അവർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാകൂ.

ജീവിതത്തെ സ്നേഹിയ്ക്കണം; അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മെ തള്ളിപ്പറയും.

No comments:

Post a Comment