അനേകം അരുതുകളിലൂടെ അപരിചിതരാകുന്നു നമ്മൾ. 
വരൂ 
നമുക്ക് മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ സ്നേഹിയ്ക്കാം.

No comments:

Post a Comment