അവനവനിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രരായി, രണ്ട് ജീവിതങ്ങൾ പരസ്പരം തൃപ്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒന്നുചേരുന്നതിന്റെ രസതന്ത്രം ഇപ്പോഴും അറിയില്ല. ചിലപ്പോൾ തോന്നും ലോകത്തിലെ മഹാദ്‌ഭുതങ്ങളിലൊന്ന് അതാണെന്ന്. ഓരോരുത്തരും അവനവനുവേണ്ടി പരീക്ഷിച്ചു കണ്ടെത്തേണ്ട മാന്ത്രികമായ രസക്കൂട്ട്.

"രസതന്ത്രമല്ല; അത്  കടലും കപ്പലും പോലൊരു ബന്ധമാണ്. "
അമ്മ പതുക്കെ പറഞ്ഞു:
"പെണ്ണ് ഒരു കടലാണെന്ന് കരുതുക.. അവളിലേക്ക് ഒഴുകിച്ചേരുന്ന, അവളായ് മാറിപ്പോകുന്ന പുഴകളുണ്ടാകും. അപ്പോഴും, അവളുടെ പ്രകൃതിയുമായ് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒന്ന്, ഒരു കപ്പൽ പോലെ അവളിലൂടെ ഒഴുകി നടക്കും.. അതാകും അവളുടെ പുരുഷൻ! ഒരു പുഴയ്ക്കും സാധ്യമാകാത്തവണ്ണം അവളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു സാന്നിധ്യം.. പ്രിയവും അപ്രിയവുമായ അനേകം അലകൾ അവളിലുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്ന് .. അതൊരു അനുഭവമാണ്.. നിന്റെ അമ്മ നിന്റെ അച്ഛനെ സ്നേഹിച്ചതും അതുപോലെയാവും.."

'വിചിത്രം തന്നെ!' ഞാൻ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു:
'നദി കൊണ്ടല്ല; കപ്പൽ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെടുന്ന കടലുകൾ !'
യുറേക്കാ എന്നു വിളിച്ച് ഒരു ആർക്കമെഡീസും എന്റെ മനസ്സിലൂടെ നഗ്നനായ് അന്നേരം ഓടിപ്പോയില്ല.

ഞാൻ മറ്റെന്തൊക്കെയോ ഓർക്കുകയായിരുന്നു.


2 comments: