കൂട്ടിലകപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രം
പറന്നു നടക്കാനൊരു ആകാശമെന്ന്
സ്വപ്‍നം കാണുന്ന പക്ഷികളുണ്ട് .
പറന്നുയരുമ്പോൾ പക്ഷെ
തന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊണ്ട്
എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ നിസ്സഹായരാകുന്നവർ.

No comments:

Post a Comment