"ചിലരുണ്ട്, ആരും ഒരിയ്ക്കലും മറക്കാത്ത കഥകളായ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നവർ.
എന്റെയുള്ളിൽ അങ്ങനെ ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ .

എന്നിലെത്തുന്ന പരിചയങ്ങൾ, സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ, ജീവിതങ്ങൾ - എങ്ങനെ വാക്കുകളായി അവ എഴുതി വയ്ക്കാം എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ അന്വേഷിയ്ക്കുന്നുള്ളൂ.

ഞാൻ നിന്നെ അല്ല ,
നിന്നിലൂടെ എന്നിലെത്തുന്ന
വാക്കുകളെയാണ് കാത്തിരിയ്ക്കുന്നത്.


എന്നെയും
എന്റെ കവിതകളെയും
നീ
ഒരേ ചുണ്ടുകൾ കൊണ്ട്
ചുംബിയ്ക്കരുത്!"

-ഊഴം

No comments:

Post a Comment