ഒരേ സമയം പ്രണയത്തിലും സന്തോഷത്തിലും ആയിരിക്കുക.
അതിനെക്കുറിച്ചു എഴുതാൻ കഴിയുക.
അതിനേക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടതായ് നീ മാത്രമേയുള്ളൂ.  

No comments:

Post a Comment