ആരായിട്ടാണോ
നീ എന്നെ കാണുന്നത്;
അതാണ്‌ നിനക്ക് ഞാൻ.
അതാണ് ഞാൻ എന്നല്ല ;-)

No comments:

Post a Comment