വളരെ സ്വസ്ഥമായ ഒരിടത്തിരുത്തി, കേൾക്കാൻ സമയമുണ്ടോ എന്ന് അനുവാദം ചോദിച്ച് വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതാണെന്റെ രീതി.

No comments:

Post a Comment