ജനിച്ചു പോയതിന് അവനവനോട് തന്നെ രണ്ട് തവണ മാപ്പുചോദിയ്ക്കേണ്ടി വരുന്ന ജീവിതം ആരും ജീവിയ്ക്കരുത്!

:-(

No comments:

Post a Comment